Om Druidismen

Förenade Gamla Druidorden?
(FGDO)
Svenska Riksstorlogen:
Vi lever i en tid med snabba förändringar. Vardagen är präglad av stress, jakt på status och prestige, orättfärdigheter och olyckor, köpbegär, förändringar i omvärlden och ett alltmer materiellt ägandebegär.
Det är ovisst hur den närmaste framtiden ser ut.
För Dig själv kan det innebära osäkerhet och ibland känslan av maktlöshet.
Med andra ord: människans behov av trygghet och självklara rätt att utveckla sig och använda sina färdigheter uppfylls inte. Här har Druidismen något att ge Dig!

1. Vad är då Druidismen?
Druidismen är ett etiskt tänkande som grundar sig på respekten för varje människas inneboende värde. Detta tänkande kan hos varje medlem utvecklas inom FGDO.

2. En kort historik.
Vi skriver år 1781 på värdshuset The Kings Arms på Poland Street i London.
Några vänner hade samlats för att pröva sina röster för vänskaplig underhållning och munter sång…..
Åren före 1781 hade varit mycket svåra för England.
Oro härskade på hela kontinenten och England var i krig.
Quebec hade intagits och hela Kanada hade vänt sig mot England.
Det var också krig mellan Ryssland och Turkiet liksom i Amerika; till exempel blodbadet i Boston och oroligheter bland de brittiska trupperna i Massachusetts.
Amerikanen Paul Jones kapade skepp utanför den brittiska kusten och 1780 utbröt Gordon-resningen vid vilken Newgatefängelset öppnades med våld, fångarna befriade sig och halva London brann.
Man förstår under vilka svåra förhållanden människorna levde då.
Ingen visste längre vem som var vän eller fiende.
Partistrider rådde mellan protestanter, katoliker, anhängare av huset Hannover och mellan religiösa sekter. I dessa dagar vågade männen i städerna inget säga – dueller följde i stridigheternas spår och många klubbar var endast träffpunkt för meningsmotsättningar.
Denna atmosfär genomsyrade alla samhällsskikt.
Man kunde inte gå till en klubb eller till ett värdshus utan att omedelbart bli invecklad i en dispyt som resulterade i gräl och kanske slagsmål med ibland dödlig utgång.
Det var under dessa förhållanden som Henry Hurley hade kallat till ett möte. Man kan ana att det fanns en viss spänning bland de som mötte upp.
Vad skulle hända, skulle det bli hårda ord och slagsmål.
Tydligen gjorde det inte det utan man fortsatte att träffas på The Kings Arms för att diskutera, sjunga och ha trevligt.
Efter hand som dessa möten befanns säkra, deltagarna vågade att prata med varandra om aktuella ting och vågade ta ställning i besvärliga frågor, började man diskutera möjligheten att grunda ett sällskap där de kunde vidareutveckla sin önskan att glädjas i broderlig gemenskap.
Men –  det skulle finnas möjlighet att utesluta den, som av en eller annan anledning ansågs mindre önskvärd. Med stor möda överlade de om ett lämpligt namn och en i sällskapet, väckte ett förslag som antogs enhälligt. Henry Hurley uttryckte följande:
” Det synes mig som om man i England saknar en träffpunkt för Vänskap, Glädje och Barmhärtighet. Vår kyla och reservation gentemot främlingar känner vi alla till, den är väl bekant. Det fanns en gång lärda män här som påtog sig att förklara människans livsmål och inviga de gamla britterna i de sköna konsterna – det var Druiderna. Mitt förslag är att vi bildar en sammanslutning för sällskaplig sympati och att vi övertar dessa lärda mäns namn.
Låt oss skapa ett sällskap som leds av en president som vi kallar Stor Ädel Ärk.
Låt honom stödjas av två män * barderna- precis på samma sätt som Barderna eller sångarna understödde den druidiska ledaren i gammal tid.
Låt oss annektera druidernas namn på sina medlemmar och kalla oss bröder…… ”
Det var alltså Kelterna och deras kultur som var stimulansen för detta sällskaps bildande.
Exakt datum för detta tal är okänt, men vi vet att den första sammankomsten under det nya namnet skedde 28 november 1781 på The Kings Arms, Poland street i London.
Efterhand spred sig ryktet om dessa sammankomster, och om att Henry Hurley och hans vänner var goda medborgare och flera Druidiska sällskap bildades efterhand i England.
Under 1800-talet utvecklades industrialismen, städerna växte och tekniska innovationer som tåg och bil började se dagens ljus.
Tekniskt kunniga människor och affärsmän började flytta runt i Europa och till Amerika.
Några av dessa var Druider och på så sätt kom druidismen att spridas utanför England.
I början av 1900-talet kom Druidismen till Sverige och den första logen Ad Astra bildades i Malmö 1904.
Logen AMICI bildades i Landskrona 1918.

3. Vad är då ändamålet med Förenade Gamla Druid Orden?
Ändamålet med FGDO är att sammanföra män oavsett nationalitet, politisk åsikt och religiös bekännelse för fostran till broderlighet och hjälpsamhet på etiska grunder av ren och fördjupad livsåskådning och global förståelse.

4. Vad är Förenade Gamla Druidorden
Förenade Gamla Druidorden är ett ordenssällskap för män. FGDO är ett nationellt samfund, som ingår i en världsomfattande gemenskap. Alla verksamma loger och sällskap leds av valda funktionärer, som sorterar under regionala organ och Svenska Riksstorlogen. Det innebär till exempel att logen Stonehenge lyder under en Storloge som har en kontrollfunktion och håller sig underrättad om varje loges situation genom årlig visitation. Det finns därför ett regelverk om hur en loge skall skötas och ritualer för hur logearbetet skall genomföras.
En medlem i FGDO blir aldrig inom Orden ställd inför krav, som kan strida mot hans värdighet som människa.
Vi får aldrig göra avkall på den personliga integriteten. FGDO är uppbyggt i grader.
Tre grader i gundlogen och tre grader inom Storlogen. Varje gradgivning innebär en högtidlig ceremoni med symbolisk-etisk innebörd. Orden är inte hemlig, men vid varje gradgivning begär FGDO ett tysthetslöfte av sina medlemmar kring dessa ceremonier.
Sverige, Norge och Danmark har ett välutvecklat nordiskt samarbete inom Druidismen. FGDO har tagit den röda sjuuddiga stjärnan på vit botten som sin synliga symbol.
Vi har en medlemstidning, Svensk DRUID-tidning som går ut till alla medlemmar.

5. Vad begär FGDO av sina medlemmar?
FGDO begär att en medlem/broder skall värna om brödrakärleken, vilket exempelvis kan ta sig uttryck i broderligt umgänge och omsorg om sjuka och nödlidande bröder samt i omvårdnaden av änkor och barn till avlidna bröder. Dessutom begär Orden uppfyllandet av sedliga grundsatser – anständighet i vidaste bemärkelse.

6. Vem kan då bli medlem i FGDO?
Följande krävs av en blivande medlem:
1. Att han är svensk medborgare eller stadigvarande boende i Sverige
2. Att han åtnjuter medborgerlig aktning
3. Att han måste vara minst 21 år
4. Att han måste ha en självständig ekonomisk ställning
5. Att han måste vara medveten om kostnadsbilden inom Orden
6. Att han skall vara rekommenderad av två Bröder

7. Vad innebär det då att vara medlem i FGDO?
· Du ingår i ett världsomspännande Brödraskap
· Du har möjlighet att arbeta i den mänskliga solidaritetens anda
· Du har möjlighet att förverkliga något av det bästa inom Dig
· Du har möjlighet att förverkliga en målsättning för en ren och fördjupad livsåskådning
· Du kommer att få uppleva en sann broderskärlek
· Du kommer att få njuta av det rituella arbetet i form av olika ceremonier
· Du kommer att få uppleva en hel del trevliga brödramåltider
· Det kommer att innebära att Du måste betala en del avgifter.
Ett medlemskap ska inte medföra några risker att utsätta Bröders själviska och ekonomiska intressen.
Inom Orden är överläggningar i politiska och religiösa frågor strängt förbjudna.
En välkänd druid var Winston Churchill.

8. Hur kan då en logekväll se ut.
I grova drag kan en logekväll delas upp i tre delar och se ut så här:
1. Logebröderna samlas i ett förrum i god tid före mötet. Detta för en stunds samvaro och för att hälsa på varandra.
2. Bröderna tågar sedan in till det rituella mötet, det så kallade arbetsmötet. Här genomföres kvällens ceremoniella och rituella del, som följer Ordens statuter och ritualer. Musikunderhållning och andra inslag kan förekomma.
3. Kvällen avslutas med en broderlig samvaro där Bröderna intar en måltid. Utöver mat och dryck arrangeras ofta någon form av underhållning, föredrag, temakväll etc. med den enkla målsättningen att utveckla samvaro mellan bröderna och lära känna varandra. Under måltiden är det brukligt att någon broder håller tal till fosterlandet och en broder till logen.
Vid vissa tillfällen använder vi frack, framförallt vid gradgivning.
Utöver ren logeverksamhet förekommer andra aktiviteter som utflykter och fester där anhöriga är hjärtligt välkomna.
Den broder som utan goda skäl uteblir från något av dessa moment går miste om en viktig del av den broderliga samvaro som bör prägla vårt umgänge.

9. Logen AMICI
AMICI har sina möten på tisdagar enligt en för året fastställd planering. I princip var fjärde tisdag. Under sommarmånaderna sker inga möten.

Comments are closed.